Podstawowym celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie takich zagadnień jak: miejsce farmaceuty klinicznego w zespole terapeutycznym, edukacja interprofesjonalna wyzwaniem w nauczaniu na kierunkach medycznych, aspekty ekonomiczne obecności farmaceuty na oddziale szpitalnym, farmaceuta kliniczny a oczekiwania lekarzy i obawy dyrektorów szpitali. W związku z aktualną debatą na temat sposobów zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego, zamierzeniem organizatorów jest stworzenie interdyscyplinarnego forum, na którym mogłaby się ona odbywać.

W wielu krajach zatrudnianie farmaceuty na oddziałach szpitalnych jest standardem, niestety w Polsce konstrukcja systemu ochrony zdrowia i uwarunkowania prawne nie przewidują takiego etatu. Nie bierze się pod uwagę informacji o wymiernych oszczędnościach finansowych związanych z wprowadzeniem w szpitalu stanowiska farmaceuty klinicznego dotyczących:
– zwiększenia skuteczności farmakoterapii
– zmniejszenia ryzyka występowania błędów medycznych
– znacznego zmniejszenia kosztów leczenia.

Kim jest farmaceuta kliniczny?

To wysokowykwalifikowany specjalista, który współpracuje z:

– lekarzem zlecającym farmakoterapię – wyjaśnia i rozwiązuje problemy lekowe, pomaga w doborze odpowiedniego preparatu leczniczego, schematu dawkowania, drogi podania zgodnie z aktualnym stanem zdrowia pacjenta, ocenia ryzyko wystąpienia niepożądanych działań leków, w tym interakcji, udziela wszechstronnej informacji dotyczącej optymalizacji leczenia, monitoruje niepożądane działania leków

– pielęgniarką – minimalizuje ryzyko wystąpienia błędu w zakresie procesu przygotowywania i podawania leków, warunków ich przechowywania, zachowania zaleconego schematu dawkowania, udziela informacji o lekach dotyczących m.in. niepożądanych ich działań, w tym niepożądanych interakcji oraz metod zapobiegania im lub zmniejszania ich nasilenia

– diagnostą laboratoryjnym – w zakresie terapii monitorowanej stężeniami leków, informacji o lekach, ich działaniach niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na wyniki badań laboratoryjnych

– pacjentem – przeprowadza wywiad lekowy z pacjentem i/lub jego rodziną, na podstawie którego identyfikuje problemy lekowe, edukuje go w zakresie jego choroby i farmakoterapii, monitoruje procesy compliance i adherance.

Ponadto do zadań farmaceutów klinicznych należy aktywne uczestniczenie w tworzeniu, wprowadzaniu zmian i kontrolowaniu receptariusza szpitalnego, udział w przeprowadzaniu analiz farmakoekonomicznych, pomoc przy opracowywaniu i/lub uaktualnianiu standardów leczenia, tworzeniu szpitalnej listy leków, uczestniczenie w prowadzeniu polityki prozdrowotnej oraz udział w badaniach klinicznych.