PRELEGENCI

Wykłady 5 września podczas konferencji Uruchamiamy Dzieciaki: sytuacja zdrowotna i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży poprowadzą

 

 • prof. Anna Noczyńska „Stan odżywienia i wzrostu  wrocławskich dzieci z klas I, III i V w latach 2012 – 2018. Profilaktyka otyłości.” 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, specjalista Pediatrii, Diabetologii oraz Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.
Od 2003 roku kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego. Problemami endokrynologii i  diabetologii u dzieci  zajmuje się od początku pracy zawodowej. Autorka poradników, komiksów, materiałów oraz plakatów edukacyjnych dla chorych na cukrzycę, licznych  publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz podręcznika „Endokrynologia i Diabetologia Wieku Rozwojowego” kierowanego dla studentów oraz lekarzy opieki podstawowej. Jest inicjatorką programu profilaktycznego „ Zdrowy styl życia i przeciwdziałanie otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” realizowanego od 2012 wspólnie z Wrocławskim Centrum Zdrowia. Jako pierwsza w Polsce w 1996 roku wdrożyła leczenie cukrzycy u dzieci osobistymi pompami insulinowymi. W 1986 roku założyła Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę. Przez 10 lat była konsultantem dla Dolnego Śląska w dziedzinie diabetologii.

 • prof.  dr hab. Zofia Ignasiak „Rozwój dziecka w środowisko ekologicznie zagrożonym”

Profesor w Katedrze Biostruktury Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, od wielu lat jest związana z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jako pracownik naukowo-dydaktyczny, kierownik Zakładu Anatomii, kierownik Katedry Anatomii Człowieka, kierownik Katedry Biostruktury i Zakładu Anatomii, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Jej zainteresowania naukowe obejmują obszar środowiskowych modulatorów zdrowia, rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej, stylu i jakości życia. Brała udział w wielu projektach badawczych, m.in. organizator badań ciągłych dzieci wrocławskich (1979–1987) oraz dzieci i młodzieży z LGOM. Od 1995 r. do 2011 r. kierowała badaniami populacyjnymi dzieci, młodzieży i dorosłych z terenów ekologicznie zagrożonych. Była inicjatorem i współorganizatorem badań osób starszych Dolnego Śląska. Jej dorobek naukowy obejmuje blisko 200 prac w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest członkiem wielu rad i komitetów naukowych w Polsce. Jest również członkiem rad redakcyjnych lub naukowych czasopism naukowych polsko- i anglojęzycznych. Otrzymała wiele nagród, m.in. trzykrotnie Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1990, 1992, 1994) oraz Medal Aleš Hrdlička Uniwersytetu Karola w Pradze, Czechy (2009 i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Ma również wiele osiągnięć dydaktycznych, jest autorka lub współautorką kilku podręczników i przewodników z anatomii człowieka. Wprowadziła współczesne programy do nauki anatomii, m.in. multimedialne atlasy anatomii: ADAM, SOBOTTA, Netter, program anatomii rentgenowskiej Mosby. Jest przykładem kobiety-naukowca, która skutecznie potrafiła połączyć życie rodzinne z dynamicznym rozwojem naukowym.

 

 • prof. Andrzej Rokita „Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów a realizacja zajęć wychowania fizycznego (założenia a rzeczywistość)”

Dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF, przez 10 lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w VII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, jednocześnie był asystentem w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. Jest Kierownikiem Katedry Zespołowych Gier Sportowych i Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W przeszłości przez dwie kadencje pełnił funkcje Prodziekana ds. Studenckich i Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego oraz był kierownikiem Zespołu Zabaw i Gier Ruchowych. Współpracuje z Singapurem (I am Kids, Experience – Educate Foundation), Tajwanem (National Taiwan Sport University), USA (University of Wisconsin – River Falls), (University of North Georgia), Wietnamem (An Giang University) i Niemcami (Deutsche Sporthochschule Köln). Autor ponad 100 publikacji; współautor dwóch książek oraz autor monografii nt: „Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „Edubal” w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów”. Współautor przewodnika „Mały Mistrz” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zajmuje się diagnozowaniem predyspozycji dzieci i młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych jak również wykorzystaniem piłek edukacyjnych „Edubal” i „EduBall”; opracował metodę obiektywnego planowania budżetu godzin z wychowania fizycznego dla zaspokojenia zainteresowań aktywnością ruchową uczniów. Współtwórca (Rokita A., Rzepa T., Nowicki M.) wzoru przemysłowego zestawu piłek edukacyjnych nr PL 5260, (nr zgłoszenia 1797). Doprowadził do sprzedaży licencji (Licence Agreement) firmie z USA na produkcję i dystrybucję na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Unii Europejskiej, produktów obecnie znanych pod nazwą EDUball – d. edubal, a w przyszłości – BRAINball (w ramach komercjalizacji wyników badań). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Kulturze Fizycznej; członkiem European College of Sport Science; wiceprezesem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych; przewodniczącym Komisji Nauki przy Radzie Sportu Zarządu Głównego AZS, członkiem Wrocławskiej Rady Sportu oraz członkiem Zespołu Ekspertów ds. Programu Rozwoju Sportu Akademickiego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • dr Ireneusz Cichy „Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów a realizacja zajęć wychowania fizycznego (założenia a rzeczywistość)”

Doktor Ireneusz Cichy jest adiunktem w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego. Kierownik Zespołu Gier Edukacyjnych z Piłką. Jest członkiem zespołu, który od 16 lat zajmuje się wykorzystywaniem piłek edukacyjnych Edubal/ EDUball / BRAINball w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jest autorem blisko 40 publikacji oraz współautorem dwóch książek na temat możliwości wykorzystania piłek edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej. Zajmuje się diagnozowaniem wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych, zainteresowań aktywnością fizyczną, jak również wykorzystaniem piłek edukacyjnych Edubal / EDUball / BRAINball w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I – III szkoły podstawowej). Odbył staże naukowe w National Taiwan Sport University i Fundacji „I am kids” w Singapurze. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych oraz European College of Sport Science (ECSS). Jest członkiem Zarządu Dolnośląskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz członkiem Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. W latach 2010/2011 oraz 2011/2012 prowadził zajęcia dydaktyczne w Deutsche Sporthochschule Koln – realizując przedmiot „Educational ball – Edubal”. Laureat Nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne. Wyróżniony w Plebiscycie „Belfer Roku”, na najlepszego nauczyciela wychowania fizycznego we Wrocławiu. Od 2016r jest Sekretarzem Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Kierownikiem Biura Promocji Uczelni.

 • dr n. med. Zbigniew Kułaga „Spożycie napojów przez dzieci w wieku przedszkolnym jako składowa zachowań zdrowotnych”

W latach 1977-83 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Pracował w medycynie klinicznej (w specjalności anestezjologia i intensywna terapia), dla przemysłu farmaceutycznego (głównie w badaniach klinicznych) oraz w administracji rządowej. Ukończył kursy epidemiologii w London School of Hygiene&Tropical Diseases i zdrowia publicznego na Utrecht University, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w dziedzinach: ekonomii zdrowia, integracji europejskiej i zastosowania pakietu statystycznego SAS do analiz biznesowych. Od 2005 roku kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Realizator (jako badacz i kierownik) szeregu projektów badań populacyjnych krajowych i we współpracy międzynarodowej. Aktualnie kierownik dwóch projektów badawczych w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów o tematyce medycyny wieku rozwojowego indeksowanych w bazach Scopus oraz Web of Science.

 

 • dr n. med. Hanna Nałęcz „Kontekst i uwarunkowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z Wrocławia”

Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Jest doktorem nauk o kulturze fizycznej, specjalistą zdrowia publicznego i pedagogiem. Hybrydowe wykształcenie pozwala jej wypełniać niszę między naukami medycznymi a humanistycznymi w wielu projektach z pogranicza dyscyplin. Współautorka krajowych i międzynarodowych publikacji dotyczących zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. Jest członkiem polskiej grupy The Active Healthy Kids Global Alliance, krajowym przedstawicielem Global Physical Activity Observatory – GoPA! oraz konsultantem naukowym, kierownikiem lub wykonawcą w projektach realizowanych na zlecenie m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia lub w grantach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 • dr n. med. Monika Szewczuk Bogusławska „Zaburzenia odżywiania – gdy tylko wygląd ma znaczenie”

adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrii UM we Wrocławiu, specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży i psychiatrii dorosłych, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, zainteresowania naukowe: samouszkodzenia i samobójstwa wśród młodzieży.

 

 • dr n. med. Katarzyna Neubauer  „Epidemia otyłości  i bakterie. Co je łączy?”

Specjalista gastroenterolog, adiunkt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego, w Katedrze Gastroenterologii i Hepatologii  oraz Zakładzie Dietetyki, której zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz żywienia i dietetyki. Autorka licznych publikacji związanych z tą tematyką, w tym rozdziałów książkowych dotyczących dietetyki. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami z chorób wewnętrznych i dietetyki na kierunku lekarskim, a także wykłady na konferencjach poświęconych gastroenterologii i dietetyce. Współorganizuje konferencję Żywienie. Zdrowie i Choroby, która w tym roku odbędzie się już po raz dziesiąty.

 • dr n. med. Kinga Musiał „Cukier dla dzieci – wróg czy przyjaciel?”
 • mgr Katarzyna Walas „Budowanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży”

Absolwentka Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Specjalistka dietoterapii i leczenia żywieniowego dorosłych i dzieci, a także psychodietetyczka i coach. Specjalizuje się w pracy z pacjentami bariatrycznymi, gdzie poza konsultacjami dietetycznymi prowadzi także grupę wsparcia CHLOrki odWagi. Innymi zagadnieniami, którymi się zajmuje to dietoterapia i leczenie żywieniowe w onkologii, neurologii i gastroenterologii. Prowadzi pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych. Aktywnie uczestniczy w konferencjach i sympozjach naukowych z zakresu dietetyki i leczenia żywieniowego.

 • dr n. med. Krzysztof Aleksandrowicz specjalista fizjoterapii; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra
  Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii, Centrum Chorób Serca USK we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii i Zakładzie Fizjoterapii; Specjalista rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii.

 • mgr Katarzyna Polerowicz-Borsuk ; Centrum Chorób Serca USK we Wrocławiu

Specjalista fizjoterapii, Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

 • Katarzyna Kozłowska-Panek, menadżer ds. projektów z zakresu ochrony zdrowia, Kampania Lekki Tornister „Tornistry najmłodszych – złożony problem wagi ciężkiej”