mgr Alina Niewiadomska

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

W samorządzie zawodowym diagnostów laboratoryjnych działa już piętnasty rok. Trzykrotnie była wybierana  do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję Sekretarza KRDL. Od 2006 r. działa nieprzerwanie  w Zespole Wizytatorów KIDL. Jest wieloletnią członkinią Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi. Zajmuje się w niej audytem systemu kontroli jakości. Kieruje laboratorium w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wcześniej pracowała w zespole pracowni diagnostyki wad wrodzonych. Od wielu lat przewodniczy łódzkiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Aktywnie działa w Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.
Absolwentka kierunku analityka medyczna na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Firmą Medyczną. Specjalista diagnostyki laboratoryjnej. Główny obszar jej zainteresowań zawodowych to kontrola jakości i systemy zarządzania jakością.
Uczestniczyła w pracach nad wytycznymi fazy przedanalitycznej tworzonymi przy KIDL, brała udział w konferencjach poświęconych tym zagadnieniom. Panelistka IV Kongresu Wizja Zdrowia w Warszawie i Forum Ochrony Zdrowia w ramach XXX Forum Ekonomicznemu w Karpaczu. Aktywnie wspierała Kampanię Badam się! #Bochcężyć.
Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, medalem Za zasługi dla Ochrony Zdrowia przez Ministra Zdrowia oraz odznaką Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny przez samorząd zawodowy. W plebiscycie „Lista 100 2020” Pulsu Medycyny w kategorii „System Ochrony Zdrowia” uplasowała się na 26. miejscu.


Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, prof. uczelni

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr hab. n. med. Maciej Kupczyk jest członkiem zespołu naukowego kierowanego przez prof. Piotra Kunę w Klinice Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi (w 2001 r.) oraz studia podyplomowe „Zarządzanie służbą zdrowia z elementami techniki medycznej” na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W 2008 r. uzyskał specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, w 2012 r. – w alergologii, a w 2016 r. w pulmonologii. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. fizjologię układu oddechowego oraz alergie oddechowe (ich podłoże zapalne, diagnostykę, farmako- i immunoterapię). Prowadził badania nad prowokacją donosową aspiryną lizynową oraz immunologicznymi mechanizmami rozwoju alergii. Jest członkiem międzynarodowego konsorcjum 3TR Unii Europejskiej (IMM i EFPIA), którego celem jest badanie przewlekłych chorób zapalnych, w tym astmy ciężkiej. Profesor M. Kupczyk angażował się w działania Młodych Członków (Junior Members) Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). Profesor Maciej Kupczyk był laureatem pierwszej edycji Supertalentów w Medycynie – konkursu na liderów młodego pokolenia lekarzy, organizowanego przez “Puls Medycyny”. Profesor M. Kupczyk jest Prezydentem Elektem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Czaja-Bulsa

Katedra Chorób Dzieci i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Kierownik Katedry Chorób Dzieci i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, specjalista pediatra, alergolog, gastrolog i gastrolog dziecięcy. Od ukończenia studiów pracuje w PUM. Jej zainteresowania naukowe zawsze były skoncentrowane na zagadnieniach alergii pokarmowej i gastrologii dziecięcej, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów nadwrażliwości na ziarna zbóż, przede wszystkim alergii IgE-zależnej na pszenicę, a także alergii pokarmowej IgE-niezależnej oraz możliwości kontroli rozwoju i wygasania zapalenia alergicznego przewodu pokarmowego w wieku dziecięcym. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych.

Dr hab. Marita Nittner-Marszalska prof. uczelni

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dr hab. Marita Nittner-Marszalska prof. nadzw. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest specjalistą alergologii i chorób wewnętrznych. Pełni funkcję przewodniczącej oddziału dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Pani Profesor jest współautorem wytycznych Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w nadwrażliwości na leki oraz wytycznych postępowania w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych. Jest autorem podręcznika pt.: „Alergia na owady” i współautorem rozdziałów w podręcznikach „Alergia, choroby alergiczne i astma”, „Kompendium Alergologii”, „Podstawy Alergologii”. Jednym z głównych obszarów zainteresowań profesor Nittner-Marszalskiej jest immunoterapia alergenowa oraz immunoterapia jadem owadów błonkoskrzydłych, monitorowanie i sposoby oceny skuteczności tego leczenia przy pomocy nowoczesnych metod laboratoryjnych.Dr n. biol. Agnieszka Pawełczyk

Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adiunkt w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych WUM, diagnosta laboratoryjny. Współzałożycielka Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych, AmerLab Sp. z o.o, firmy utworzonej przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące profilaktyki, wykrywania i epidemiologii chorób zakaźnych i pasożytniczych. Prowadzone przez dr A. Pawełczyk badania oraz zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na analizie mechanizmów patogenezy chorób zakaźnych. Dotyczą zakażeń wirusowych (HCV, HGV, HIV), bakteryjnych (Borrelia burgdorferi s.l.) i pasożytniczych (Babesia microti, Toxoplasma gondii) w kontekście oddziaływań patogen-żywiciel, a także aspektów zaburzeń układu immunologicznego będących konsekwencją zakażeń/zarażeń. Pani Doktor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz International Society for Infectious Diseases.


Dr hab. med. Beata Szostakowska

Zakład Parazytologii Tropikalnej, Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii – Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. med. Beata Szostakowska, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, jako jedna z kilkunastu parazytologów w kraju posiada tytuł specjalisty w dziedzinie Laboratoryjna Parazytologia Medyczna. Jest tutorem w europejskim programie kształcenia ustawicznego dla specjalistów w zakresie biologii medycznej e-MEDICINEimage. Poza pełnieniem obowiązków naukowo-dydaktycznych, jako uprawniony diagnosta laboratoryjny prowadzi badania diagnostyczne w kierunku parazytoz ludzi oraz zajmuje się organizacją szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych i biologów w ramach specjalizacji z mikrobiologii. Specjalizuje się w diagnostyce klasycznej i molekularnej chorób tropikalnych i pasożytniczych. Drugim kierunkiem badań dr Szostakowskiej są badania nad zoonotycznymi nicieniami z rodziny Anisakidae występującymi u ryb morskich.


Prof. dr hab. Leszek Szenborn

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, specjalista pediatrii i chorób zakaźnych, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (2009-2011), członek zarządów Polskiego Towarzystwa Pediatrii i Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Profesor jest ekspertem w dziedzinie szczepień – dziecięcych i grypowych. Był członkiem Pediatrycznego zespołu ekspertów ds. Programu Szczepień przy Ministrze Zdrowia (2005-2017). Główne kierunki badawcze prof. Szenborna to diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób infekcyjnych u dzieci. Profesor prowadził badania, które przyczyniły się do zarejestrowania nowych szczepionek chroniących dzieci przed zakażeniami wywołanymi przez pneumokoki, meningokoki i rotawirusy.
Prof. dr hab. n. med. Jacek Nowak

Zakład Immunogenetyki, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Kierownik Zakładu Immunogenetyki z Pracownią Zgodności Tkankowej i Pracownią Doboru Dawców Komórek Krwiotwórczych. Zakład prowadzi działalność usługową i naukową w dziedzinie immunogenetycznego typowania biorców i dawców do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych, transfuzji koncentratów płytkowych, związku HLA
z chorobami i immunopatologii chorób hematologicznych oraz powikłań poprzetoczeniowych. Jest specjalistą II st. w dziedzinie analityki klinicznej, laboratoryjnej hematologii medycznej oraz europejskim specjalistą w zakresie immunologii transplantacyjnej (ESHI). Jest współautorem ponad 60 publikacji naukowych (IF=123,162) oraz 20 rozdziałów w podręcznikach naukowych. Prof. dr hab. n. med. Jacek Nowak jest Przewodniczącym Zarządu Warszawskiego Oddziału i Członkiem Zarządu Sekcji Transfuzjologicznej oraz wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Jest Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego.


Dr n. med. Maciej Szymczak

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Adiunkt w Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, transplantologii klinicznej oraz nefrologii. Sekretarz Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego 2017-2020, Sekretarz czasopisma “Polimery w Medycynie” w latach 2019-2020, koordynator badania EQUAL w Polsce. Tematem badań naukowych dr. Szymczaka są kłębuszkowe zapalenia nerek, przewlekła choroba nerek u osób w podeszłym wieku i powikłania sercowo-naczyniowe u pacjentów po przeszczepie nerki. Ponadto działalność popularnonaukowa w zakresie wiedzy o stulatkach.
Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon

Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Samodzielny pracownik naukowy w Klinice Hematologii, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Krajowy Konsultant ds. Transfuzjologii Klinicznej, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Przewodniczący Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Przedstawiciel Polski w Komitecie Sterującym Rady Europy ds. Transfuzji Krwi (CD-P-TS), członek grupy roboczej GTS CD-P-TS opracowującej wytyczne dotyczące pobierania, preparatyki, badania, kontroli jakości, magazynowania i stosowania krwi i jej składników. Członek Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz International Society of Blood Transfusion.